Nyheter fra Revisorforeningen.no

 • Bli med på Forenklingskonferansen 2021
  on 08/07/2021

  Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere.

 • Danmark skjerper kravene for revisjon i små selskaper
  on 06/07/2021

  En lignende modell er aktuell også i Norge. – Vi må ha mer og smartere kontroll, ikke mindre, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

 • Angivelse av rabatter i salgsdokumentet
  on 28/06/2021

  Ytes det rabatt på hele vederlaget, kan rabatten angis i ett beløp, men det må fremgå at rabattgrunnlaget gjelder alle varelinjene.

 • Danmark skjerper kravene til revisjon i små selskaper
  on 25/06/2021

  Et bredt flertall i det danske Folketinget har inngått avtale om skjerpede krav til revisorplikt for mindre selskaper i risikobransjer.

 • Kompensasjonsordning 3 forlenges ut oktober - ny beregningsmetode
  on 25/06/2021

  Forskriften til kompensasjonsordning 3 er endret. Fra og med juli starter kompensasjonsgraden på null ved 30 pst omsetningsfall og går til 85 pst ved 100 pst omsetningsfall.

 • Vil stramme inn ordningen med frivilling retting
  on 24/06/2021

  I revidert nasjonalbudsjett varslet Finansdepartementet at man vil vurdere å stramme inn ordningen med frivillig retting. Skattedirektoratet har nå utarbeidet et forslag endringer.

 • Overgangsregel avskrivningstid for goodwill og FOU
  on 24/06/2021

  Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler til de nye reglene i regnskapsloven om at dersom den økonomiske levetiden for goodwill/FOU ikke kan anslås pålitelig, skal goodwill/FOU avskrives over maksimalt ti år.

 • Frist for bekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 1
  on 24/06/2021

  Fristen for bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører er 31. august 2021 for regnskapspliktige foretak. For foretak uten regnskapsplikt gjelder andre og kortere frister. Bekreftelser som er levert på annen måte enn via portalen, anses ikke som innsendt.

 • Siste frist for å søke betalingsutsettelse for skatt og avgift
  on 23/06/2021

  Fra 30. juni er det det ikke lenger mulig å søke om utsettelse av skatter og avgifter etter den midlertidige betalingsordningen.

 • Feilaktige avslag i kompensasjonsordning 3
  on 23/06/2021

  En feil i Brønnøysundregistrenes løsning for beregning av tilskudd, har medført at enkelte søkere med omsetningsfall nær 30 prosent har fått avslag på feil grunnlag. Feilen er nå rettet.

 • Midlertidig lov om rekonstruksjon forlenges ut 2022
  on 23/06/2021

  23.06.21: Revisorforeningen støtter at den midlertidige loven forlenges ut 2022. Midlertidig lov om rekonstruksjon innfører nye og mer fleksible regler om gjeldsforhandling for foretak med alvorlige økonomiske problemer. Den gjelder ut 2021, men det legges nå opp til å videreføre loven ut 2022.

 • Regelendringer fra 1. juli 2021 fra Finansdepartementets side
  on 22/06/2021

  Finansdepartementet har kommet ved en oversikt over regelendringer på sitt ansvarsområde fra 1. juli 2021.

 • Åpenhetsloven
  on 22/06/2021

  Ny lov setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven er endelig vedtatt, men tidspunkt for ikrafttredelse er foreløpig ikke fastsatt.

 • Regjeringen har satt ned et nytt skatteutvalg
  on 20/06/2021

  Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet i lys av nasjonale og internasjonale utviklingstrekk.

 • 3-trinns bærekraftsvurdering for SMB
  on 17/06/2021

  Accountancy Europe har publisert en praktisk veileder for små og mellomstore bedrifter som ønsker å komme i gang med bærekraft i virksomheten.

 • Foreslår jobbfradrag for unge
  on 17/06/2021

  Regjeringen har sendt et forslag om jobbfradrag for unge på høring.

 • Sirkulærøkonomi og skatt
  on 16/06/2021

  Regjeringen har lagt frem en strategi for sirkulær økonomi. Gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet er en del av det som skal vurderes.

 • Årsregnskapsfristen utsettes med to måneder
  on 15/06/2021

  Stortinget har nå vedtatt den midlertidige loven som utsetter fristene for årsregnskapet med to måneder. Regnskapet skal være fastsatt av generalforsamlingen innen 31. august og forsinkelsesgebyret begynner å løpe fra 1. oktober.

 • Utsettelse av fristene i årsoppgjøret
  on 14/06/2021

  14.06: Vedtak i Stortinget om å utsette fristene for årsregnskapet med to måneder. 06.04: Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020.

 • Kompensasjon for tapt varelager
  on 11/06/2021

  11.06: Forskriftsendring om tapt varelager. Det kan søkes om tilskudd til dekning av kostnader til tapt varelager som følge av pålegg om skjenkestopp eller stenging for perioden november 2020 - april 2021. Kompensasjon for tapt varelager er tatt inn som en del av den generelle kompensasjonsordningen.